top of page

Warranty
เงื่อนไขการรับประกัน

 1. การรับประกันจะมีผลต่อเมื่อผู้ซื้อสินค้าได้กรอกแบบฟอร์มรับประกัน ครบถ้วนสมบูรณ์

 2. โรงงานจะทำการซ่อม หรือ เปลี่ยนชิ้นส่วนที่มีการรับประกัน ที่เกิดจาการบกพร่องของโรงงานผู้ผลิต โดยอาจจะเป็นชิ้นส่วนเดิมหรือเทียบเท่า และไม่จำเป็นต้องเป็นสีเดิม แบบเดิม ขึ้นอยู่กับการผลิตของโรงงานในปีนั้นๆ ในระยะเวลารับประกันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยบริษัทฯ รับประกันเฟรม และตะเกียบ เป็นระยะเวลา 

  • Dahon 10 ปี สำหรับรถปี 2019 เป็นต้นไป

  • Dahon China model, Inter model, Dream, GLO และรุ่นก่อนปี 2019 5 ปี

  • Fika 5 ปี

  • Mint รุ่น Tri-fold 3 ปี รุ่นอื่นๆ 2 ปี 

  • Crius 1 ปี

 3. การรับประกันนี้จะใช้ได้เฉพาะเจ้าของผู้ซื้อคนแรก ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กันได้(รถมือสอง หรือรถที่ซื้อต่อมา การรับประกันถือว่าสิ้นสุด)

 4. อีเมลล์ยืนยันการลงทะเบียน และหลักฐานการซื้อเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อในการเก็บรักษา และเพื่อยืนยันสิทธิในการขอรับประกัน

 5. ขอสงวนสิทธิ์ การรับประกันเฉพาะผู้ที่สามารถ แสดงอีเมลล์การลงทะเบียนสำเร็จ พร้อมทั้งบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียน

 6. ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพื่อซ่อมหรือเคลมประกัน

 7. การตัดสินใจของโรงงานถือเป็นที่สิ้นสุด

 8. การรับประกันไม่ครอบคลุม:

 • ความเสียหายจากรอยขีดข่วน สีซีดจาง สนิมที่เกิดขึ้นตามปกติ

 • การประกอบรถที่ไม่เหมาะสม และรถที่เกิดการเปลี่ยนแปลงชิ้นส่วน หรืออัพเกรดอะไหล่ ที่ส่งผลกระทบต่อชิ้นส่วนที่รับประกัน

 • การแก้ไข ดัดแปลง หรืออัพเกรด เฟรม ตะเกียบ หรืออุปกรณ์ชิ้นส่วนดั้งเดิม

 • ความเสียหายโดยจงใจทำ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เกิดอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ

 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานผิดวิธีหรือผิดประเภท

 • ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการบำรุงรักษา

 • ความเสียหายจากการเคลื่อนย้าย ขนส่ง หรือความประมาทเลินเล่อ

 • หมายเลขของผลิตภัณฑ์ สติ๊กเกอร์ หาย ถูกแก้ไข ลบ ขีดฆ่า หรือทำลาย หากปรากฎว่าเป็นไปตามรายการด้านบนนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าบริการตามปกติ

*โรงงานขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​

bottom of page