top of page

ปั่นจักรยานกลางอากาศร้อน

หน้าร้อนมาแล้วจร้า อากาศเมืองไทยร้อนสุด แถมแดดแรงขึ้นทุกปี สุ่มเสี่ยงต่อการเกิด heat stroke หรือ มะเร็งผิวหนังได้ แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ จำเป็นต้องปั่น ก็ควรมีการต้องเตรียมตัวไว้ก่อน และที่สำคัญอย่าหักโหมจนเกินไปหละ

Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
bottom of page